นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่ออธิบายการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และโอน "ข้อมูล" ของคุณ ในการใช้บริการต่าง ๆ ภายใต้เว็บไซต์ www.termars.com และสิทธิต่าง ๆ ของคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ข้อมูลเบื้องต้น

เราจะทำการเก็บข้อมูลของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น เมื่อมีการทำการนัดหมาย การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การส่งข้อคิดเห็น ในกรณีที่มีการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลจากคุณเพิ่มเติม โดยเราเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลของคุณจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการ และเราจะดำเนินมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อมิให้มีการนำข้อมูลของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สามารถใช้หรือเปิดเผยได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

 

ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ www.termars.com รวมถึงบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้  โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

 บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้

 บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ของเรา

 

ข้อมูลที่จัดเก็บ

 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ซี่งสามารถระบุหรือยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส เป็นต้น

ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ซึ่งโดยลำพังไม่สามารถระบุหรือยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาได้

ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัติโนมัติเมื่อคุณล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ล๊อคอิน สคริปท์ รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวซเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหาหรือที่คุณดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลที่ตั้ง หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง IP Address หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง

คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการนำทางการใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุ้กกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งคุณเยี่ยมชมหรือเปิดขึ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโยบายคุ้กกี้ของเรา)

 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”)

ในเบื้องต้นเราต้องเก็บและใช้ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้ เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้

ชื่อ

อีเมล

ที่อยู่

ที่อยู่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)

ประเภทบราวเซอร์

โดเมน

เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม

เวลาเข้าเว็บไซต์

ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
ในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกหรือใช้บริการใด เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม

เพศ

การตั้งค่าต่างๆ
 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

เราจะเก็บและใช้ข้อมูลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังนี้

1. การตอบ ยืนยัน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ไว้เป็นการถาวร

2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแคมเปญผ่านจดหมายเชิญ อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงบริการอื่น ๆ

3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของท่านในการให้บริการของเรา  

4. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเราโดยการโพสต์หรือส่งจากบุคคลอื่นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการโฆษณาสำหรับบริษัทหรือบริษัทในเครือเท่านั้น และให้ถือว่าสิทธิการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดในงานที่โพสต์/ส่งนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ที่โพสต์/ส่งงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการโพสต์/ส่งงานดังกล่าวจะถือว่าผู้ที่โพสต์ อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิอย่างครอบคลุมโดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิและโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้สิทธิได้) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย มอบหมาย ให้ยืม แปล และดัดแปลง) งานดังกล่าว และผู้โพสต์ตกลงว่าเขาหรือเธอจะไม่อ้างความชอบธรรมในงานดังกล่าว

5. วัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของเราและความสัมพันธ์ของท่านกับเรา ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่ขอความยินยอมจากท่าน

 

ทั้งนี้ การเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงการดำเนินการโดยอัตโนมัติ ดังนี้

ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

ชื่อ

อีเมล

ที่อยู่

ที่อยู่สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์

เพศ

การตั้งค่าต่างๆ

การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ

 

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือคุณอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาดของเรา เช่น

เพื่อติดต่อและเสนอบริการของเราหรือข้อเสนออื่นๆ ซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับเรา

เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว

เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

หมายเลขบัตรเครดิต

ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่าถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์ร่าฯ และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม

ไอพี แอดเดรส (IP Address)

เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

ข้อมูลระบบ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ช้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทเบราเซอร์

โดเมน

เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม

เวลาเข้าเว็บไซต์

ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของเรา

เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้

เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา

เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

 

 

ข้อมูลที่ตั้ง

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเทอร์ร่าฯต่อๆไป

คุ้กกี้

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของเทอร์ร่าฯเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อๆไป

 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ จนกว่าจะถือได้ว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต่อการเก็บรวบรวมและใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือในการให้บริการของเราหรือไม่จำเป็นต่อการเก็บรวบรวมตามกฎหมาย หรือเมื่อเราได้รับการแจ้งจากคุณเพื่อขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเรา

 


การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลของคุณ เราอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สามารถใช้หรือเปิดเผยได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ดังนี้

กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของเรา: ซึ่งรวมถึง TerMars, Terra Home Service เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ผู้รับเหมา/คู่สัญญา: ในกรณีที่เราทำการจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการใด ๆ ในสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของเราอันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณ เช่น รหัสไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์ ทั้งนี้ เราจะกำหนดให้ผู้รับเหมาหรือคู่สัญญาต้องดำเนินการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ และห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของเรา

ผู้ขาย/นายหน้า ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลของคุณต่อผู้ขายหรือนายหน้าซึ่งได้รับอนุญาต เช่น OMISE Co., Ltd เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น การประมวลผลบัตรเครดิต

องค์กรอื่นๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

สิทธิในการถอนความยินยอม
คุณสามารถถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และโอน ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมตามกฎหมาย ทั้งนี้ เราขอเรียนว่าการถอนความยินยอมในบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของเราแก่ท่านได้

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในฐานระบบข้อมูลของเราได้ รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งคุณไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

สิทธิในการส่งต่อข้อมูล

คุณมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในฐานระบบข้อมูลของเราได้ รวมถึงการขอให้เราส่งต่อหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เท่าที่สามารถทำได้ตามสภาพของข้อมูลหรือเทคนิค

สิทธิในการคัดค้าน

คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ หรือเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง หรือเพื่อการศึกษาวิจัย

สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล

คุณมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำโดยประการอื่นใดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุหรือยืนยันตัวตนของคุณได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บและใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อคุณได้ถอนความยินยอมหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิในการขอให้แก้ไข

คุณมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรืออยู่ในระหว่างการใช้สิทธิในการคัดค้าน

สิทธิในการร้องเรียน

คุณสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล เมื่อปรากฏว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เราอาจปฏิเสธสิทธิของคุณได้ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมาย  หรือเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้บนหน้าเว็บไซต์ การที่คุณใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

 

หากท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 099-254-6663,098-749-8938