ข้อกำหนด และ เงื่อนไข การ ใช้ งาน เว็บไซต์

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ฉบับ นี้ ซึ่ง ต่อ ข้อกำหนด นี้ จะ เรียก ว่า « ข้อกําหนด» บังคับ ใช้ ครั้ง แรก เมื่อ วัน ที่ 06.02.2020 โดย มี ราย ละเอียด ดัง ต่อ ไป นี้

1. คํานิยาม

ภายใน ข้อกําหนดนี้

(ก) «เว็บไซต์» หมายความ ว่า เว็บไซต์ ชื่อว่า «TERMARS» และ มี ที่ อยู่ เว็บไซต์ ที่ www.termars.com ซึ่ง ดำเนิน การ และ ให้ บริการ ใน ลักษณะ ดัง ต่อ แพลตฟอร์ม จอง บ้าน จอง คอน โด จอง เฮ้า ส์ ออนไลน์ รวม โปร โม ชั่ น ราคา ถูก พร้อม การ ตลาด ออนไลน์ แบบ ครบ วงจร.

(ข) «เจ้าของ เว็บไซต์» หมายความ ว่า บริษัท เท อ ร์ ร่า คอน ซั ล ติ้ง จำกัด 71 อาคาร จี.พี. เฮ้า ส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(ค) «ผู้ ใช้ งาน» หมายความ ว่า ผู้ เยี่ยม ชม สมาชิก ของ เว็บไซต์ หรือ บุคคล อื่น ใด เว็บไซต์ ว่า การ ชม การ ใช้ สมาชิก หรือ การ เข้าถึง นั้น นั้น จะ กระทำ ใด ผ่าน ใด ผ่าน ช่อง ทาง ใด และ ไม่ ว่า มี ค่า ใช้ จ่าย หรือ ไม่ ก็ตาม

(ง) «ข้อมูล ส่วน บุคคล» หมายความ ว่า ข้อมูล ใด ๆ ของ ผู้ ใช้ งาน หรือ บุคคล ใด ที่ ใช้ ใน ระบุ ตน ของ บุคคล บุคคล นั้น ได้ ไม่ ว่า ทาง ตรง ทาง อ้อม

(จ) «บริการ» หมายความ ว่า บริการ ใด ๆ ที่ นำ เสนอ บริการ ใน เว็บไซต์ โดย เจ้าของ เว็บไซต์

(ฉ) «เนื้อหา» หมายความ ว่า ข้อความ บทความ ความ คิดเห็น บท สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพ เคลื่อนไหว สิ่ง เสียง การ คำ สั่ง ชุด หรือ การ สื่อสาร ไม่ ว่า ลักษณะ ๆ ใน และ ไม่ ว่า เนื้อหา นั้น จะ มี การ จำกัด การ เข้าถึง หรือ ไม่ ก็ตาม

 

2. การ อนุญาต ให้ ใช้ งาน เว็บไซต์ และ การ จำกัด อายุ ผู้ ใช้ งาน

โดย ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ ได้ เปิด ให้ ใช้ งาน ซึ่ง ฉบับ นี้ และ ผู้ ใช้ งาน มี จะ ใช้ งาน เว็บไซต์ ดัง กล่าว โดย ใน งาน เว็บไซต์ ผู้ ใช้ งาน ได้ อ่าน ข้อความ และ เงื่อนไข ต่างๆ ฉบับ ละเอียด ตลอด ดีแล้ว และ ตกลง ตาม ที่ หน ด ข้อกำหนด ฉบับ นี้ แล้ว ทั้งสิ้น ใน การ เจ้าของ เว็บไซต์ จึง อนุญาต ให้ ให้ งาน ใช้ เว็บไซต์ ภาย ใต้ เงื่อนไข แห่ง ข้อกำหนด นี้

ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ของ ผู้ ใช้ งาน ผู้ และ รับรอง ว่า ตน มีอายุ เกิน ว่า 18 (สิบ แปด) ปี บริบูรณ์ แล้ว ณ วัน ที่ ใช้ งาน เท่านั้น ใน กรณี ที่ ผู้ ใช้ งาน ไม่ ถึง ตาม ที่ นี้ กำหนด ผู้ ใช้ งาน จะ ไม่ ใช้ งาน เว็บไซต์ ไม่ ว่า โดย และ ช่อง ทาง ใด

รวม ทั้ง ผู้ ใช้ งาน ยัง รับรอง อีก ว่า จะ ไม่ ใช้ ความ พยาม อย่าง ที่สุด ไม่ บุคคล อื่น ซึ่ง มีอายุ ไม่ ตาม ข้อกำหนด นี้ ไว้ ใช่ งาน เว็บไซต์ ใน นาม ของ ใช้ งาน

 

3. ค่าธรรมเนียม

การ ใช้ และ การ เข้าถึง เนื้อหา และ บริการ ของ เว็บไซต์ ข่าย ทั้งนี้ เว็บไซต์ ขอ สงวน สิทธิ ใน เก็บ ค่าธรรมเนียม สำหรับ การ ใช้ และ การ เข้าถึง บริการ ของ เว็บไซต์ ใน อนาคต ตาม ที่ สมควร โดย แจ้ง ให้ อักษร ใช้ งาน ทราบ ล่วงหน้า ไม่ น้อย กว่า 30 วัน

 

4. ข้อ ห้าม การ ใช้ งาน เว็บไซต์

ไม่ ว่า ใน กรณี ใด ๆ ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ใช้ งาน ผู้ ใช้ งาน ตกลง ใช้ งาน เว็บไซต์ ไม่ ว่า โดยตรง หรือ อ้อม ไป ลักษณะ ใด ลักษณะ หนึ่ง ดัง ต่อ ไป นี้

(ก) กระทำ การ ใด ๆ ที่ ขัด กฎหมาย คำพิพากษา คำ สั่ง ของ รัฐบาล หรือ หน่วย งาน อำนาจ รัฐ

(ข) กระทำ การ ใด ๆ ที่ อาจ ขัด ต่อ ความ เรียบร้อย หรือ จารีตประเพณี

(ค) กระทำ การ ใด ๆ อันเป็น การ ละเมิด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ ใน ชื่อเสียง สิทธิ ส่วน และ สิทธิ อื่น ใด ของ เว็บไซต์ บุคคล อื่น

(ง) กระทำ การ ใด ๆ ที่ นำ การ การ เปิดเผย หรือ การ ให้ ซึ่ง ข้อมูล โดย ด้วย กฎหมาย

(จ) กระทำ การ ใด ๆ ที่ รบกวน ทำงาน ของ ระบบ ข่าย ชุด คำ สั่ง ระบบ เครือ ข่าย ของ เว็บไซต์

 

5. บัญชี ผู้ ใช้

ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ เจ้าของ เว็บไซต์ อาจ จัด ให้ ใช้ ของ แต่ละ ผู้ ใช้ ตาม ที่ งาน ร้องขอ ใน แต่ละ คราว โดย ที่ เจ้าของ สิทธิ แต่ เพียง ผู้ เดียว ใน การ ผู้ ใช้ กำหนด ประเภท ใช้ การ เข้าถึง ข้อมูล ของ แต่ละ ประเภท บัญชี ผู้ ใช้ ค่า ๆ เกี่ยว กับ บัญชี ผู้ ใช้ หน้าที่ ของ ผู้ ใช้ งาน ซึ่ง เป็น เจ้าของ บัญชี นั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ ใช้ งาน ตกลง รักษา ชื่อ บัญชี ผู้ ผ่าน ใด ๆ ของ ตน ไว้ เป็น ความ ลับ อย่าง เคร่งครัด ไม่ ยินยอม ให้ รวม ถึง ใช้ ความ ที่สุด ใน การ ป้องกัน ไม่ ให้ บุคคล อื่น บัญชี ผู้ ใช้ ของ ผู้ ใช้ งาน ที่ มี การ ใช้ ใช้ ใช้ งาน โดย บุคคล อื่น ผู้ ใช้ งาน ตกลง และ รับรอง ใช้ งาน โดย บุคคล อื่น ดัง กล่าว ใน ฐานะ ตัวแทน ของ ใช้ งาน และ ผล ผูกพัน เสมือน หนึ่ง ผู้ ใช้ เป็น ผู้ เอง ทั้งสิ้น

 

6. การ เก็บ และ ใช้ ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ ผู้ ใช้ งาน

ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ผู้ ใช้ งาน รับ ทราบ เจ้าของ เว็บไซต์ มี สิทธิ จัด เก็บ ประมวล ไป ใช้ ประโยชน์ ซึ่ง ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ งาน ที่ ผู้ ใช้ งาน ให้ ไว้ เว็บ ไซ ด์ อัน ส่วน ต่อ ไป นี้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่ อยู่ วัน เดือน ปี โทรศัพท์ เพศ อายุ การ ศึกษา อาชีพ ประวัติการ ศาสนา รูป ถ่าย ข้อมูล เครดิต การ ตั้ง ต่าง ๆ การ ตั้ง ค่า ความบัญชี แอดเดรส หรือ ข้อมูล ที่ ตั้ง

โดย ที่ ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ ผู้ ใช้ งาน จะ ถูก นำ ใช้ ใน วัตถุ ป ดัง ต่อ ไป นี้

1. การ เพื่อ ยืนยัน ตัว ตน และ เป็น ฐาน ข้อมูล ของ ผู้ ใช้ บริการ

2. การ เพื่อ พัฒนาการ ให้ บริการ ของ หาความ ผู้ ใช้ และ นำ เสนอ บริการ ที่ ตรง ของ ผู้ ใช้ งาน

3. การ ประชาสัมพันธ์ และ การ ตลาด และ การนำ เสนอ บริการ

4. การ เรียก เก็บ เงิน

5. งาน วิจัย ด้าน การ ตลาด

โดย ที่ ผู้ ใช้ งาน มี สิทธิ เข้าถึง ลบ แก้ไข ปฏิเสธ ข้อมูล ส่วน บุคคล ที่ ให้ ไว้ เว็บไซต์ ได้ และ ไม่ ว่า เวลา ใด ผู้ อาจ ถอน ความ ยินยอม การ เก็บ และ ส่วน บุคคล ของ ผู้ ดัง ตราบเท่า ที่ ไม่ ขัด ต่อ กฎหมาย หรือ สิทธิ ของ เจ้าของ เว็บไซต์

ใน กรณี ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ นำ ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ ออก ใช้ ประโยชน์ เจ้าของ เว็บไซต์ ตกลง จะ ดัง กล่าว ตราบเท่า ที่ ไม่ ก่อ ให้ เกิด ความ เดือดร้อน และ ความ รำคาญ แก่ เจ้าของ จะ ไม่ เปิดเผย ข้อมูล ต่อ ใน ลักษณะ ที่ อาจ ระบุ ตัว ตน ของ ผู้ ใช้ งาน ใด เว้นแต่ เป็นการ ใช้ และ เปิดเผย ตาม กฎหมาย กำหนด หรือ โดย คำ งาน ที่ บังคับ ใช้ อำนาจ ของ รัฐ

เว็บไซต์ อาจ มี การ เชื่อม ต่อ กับ เว็บไซต์ อื่น ๆ เพื่อ ผู้ ใช้ งาน ค้นหา เว็บไซต์ บริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง ได้ อย่าง รวดเร็ว และ ง่าย ด่า ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ ไม่ ควบคุม รับรอง ความ ถูก ต้อง ความ หรือ เนื้อหา ของ เว็บไซต์ หรือ การ เชื่อม ต่อ ใด ๆ ที่ อยู่ ของ บุคคล ภายนอก ดัง กล่าว ได้ ทั้งนี้ ว่า บริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ นำ เสนอ ผ่าน เหล่า นี้ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ ของ งาน หรือ ไม่ นั้น กับ ผู้ ใช้ งาน เอง เจ้าของ เว็บไซต์ ไม่มี ส่วน เกี่ยวข้อง หรือ มี รับ ภาระ ค่าเสียหาย ที่ เกี่ยวพัน กับ เจ้าของ ผู้ ดำเนิน งาน ของ เว็บไซต์ ๆ (รวม ทั้ง ความ ที่ เกิด จาก ใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สิน ทาง ของ บุคคล ที่ สาม นั้น เจ้าของ เว็บไซต์ ไม่ อนุญาต ให้ ใส่ ลิงค์ ไม่ ได้ รับ ใน เว็บไซต์ นี้)

 

7. คำ รับรอง และ หน้าที่ ของ ผู้ ใช้ งาน

ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ของ ผู้ ใช้ งาน ผู้ ใช้ หน้าที่ และ ให้ คำ รับรอง ต่อ เจ้าของ จะ ใช้ ความ พยายาม ที่สุด เพื่อ ปฏิบัติ หน้าที่ ของ ผู้ ใช้ งาน และ เงื่อนไข นี้ ดัง ต่อ ไป นี้

(ก) ผู้ ใช้ งาน ได้ อ่าน และ เข้าใจ ข้อความ และ นี้ โดย ละเอียด และ โดย ใน การ เยี่ยม ชม ใช้ การ เป็น สมาชิก ของ เว็บไซต์ ผู้ ใช้ ตาม เงื่อนไข ที่ กำหนด ใน ข้อกำหนด นี้ แล้ว ทั้งสิ้น

(ข) ผู้ ใช้ งาน เข้าใจ และ รับ ทราบ นี้ เป็น สัญญา ฉบับ หนึ่ง ซึ่ง มี ผูกพัน และ สามารถ บังคับ ใช้ได้ ระหว่าง เจ้าของ เว็บไซต์ และ ผู้ ใช้ งาน

(ค) ผู้ ใช้ งาน จะ ดำเนิน การ ใด ๆ อัน สมควร ให้ พนักงาน ของ ผู้ ใช้ งาน รับจ้าง ช่วง ผู้ ช่วย ที่ ปรึกษา หรือ ตัว แทน ของ ผู้ ใช้ งาน (ถ้า มี) ปฏิบัติ ตาม ข้อกำหนด ฉบับ นี้ โดย เคร่งครัด ด้วย

(ง) ผู้ ใช้ งาน ยินยอม ให้ เจ้าของ มี สิทธิ ใช้ และ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยว กับ ผู้ ใช้ / หรือ การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ของ งาน ทั้งนี้ ตาม ที่ ได้ ระบุ นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว ของ เว็บไซต์

(จ) ผู้ ใช้ งาน รับรอง ว่า เนื้อหา เนื้อหา ที่ ได้ แสดง โพ ส ต์ ลง บน เว็บไซต์ เป็นการ สิทธิ์ จาก บุคคล ที่ สาม อัน แต่ ไม่ จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความ เป็น ส่วนตัว หรือ สิทธิ ส่วน บุคคล ของ ผู้ อื่น

(ช) ใน กรณี ที่ มี บุคคล อื่น ใช้ สิทธิ เรียก ต่อ ผู้ ใช้ ผู้ ใช้ งาน ถูก ดำเนินคดี เกี่ยว กับ สาเหตุ มา จาก การ ใช้ งาน เว็บไซต์ งาน จะ ยุติ ข้อ ร้อง ด้วย ใช้ จ่าย และ ความ รับผิดชอบ ของ ผู้ ใช้ ใช้ ผู้ ใช้ งาน ตกลง ปกป้อง ด้วย ความ พยายาม อย่าง ไม่ ให้ เจ้าของ เว็บไซต์ เข้าไป ใน กระบวนการ ยุติ ข้อ เรียก ร้อง ดัง กล่าว

(ซ) ใน กรณี ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ มี ค่าเสียหาย หรือ ค่า กับ หรือ มี สาเหตุ มา จาก งาน เว็บไซต์ ของ ผู้ งาน ผู้ ใช้ งาน จะ ชดใช้ ค่าเสียหาย หรือ ค่า ใช้ จ่าย ให้ แก่ เจ้าของ เว็บไซต์ โดย สิ้นเชิง

 

8 . เนื้อหา ของ ผู้ ใช้ งาน

ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ผู้ ใช้ งาน อาจสามารถ แสดง เนื้อหา ใช้ งาน ภายใน เว็บไซต์ ได้ ไม่ ว่า การ จำกัด สิทธิ การ เข้าถึง ก็ตาม โดย ผู้ ใช้ งาน ตกลง จะ

(ก) ไม่ แสดง เนื้อหา ที่ เป็นการ ละเมิด สิทธิ ของ บุคคล จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ใน แบบ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ ความ ลับ ทางการ ค้า สิทธิ ชื่อเสียง สิทธิ ใน ภาพ สิทธิ ส่วน และ สิทธิ ใน ชื่อเสียง

(ข) ไม่ แสดง เนื้อหา ไม่ ขัด ต่อ เรียบร้อย และ อัน ดี ของ ประชาชน การ สนับสนุน ความ การ กระทำ ผิด กฎหมาย

(ค) ไม่ แสดง เนื้อหา ใด ๆ ที่ น่า หรือ ชี้แนะ ใน ลักษณะ ที่ อาจ เป็น อันตราย ต่อ ผู้ ใช้ งาน หรือ ให้ เกิด การ กระทำ ผิด กฎหมาย

(ง) ไม่ แสดง ข้อมูล ส่วนตัว หรือ เป็น ลับ ที่ อื่น โดย รับ อนุญาต

(จ) ไม่ แสดง เนื้อหา ที่ เป็น เท็จ ไม่ การ แสดง อันเป็น เท็จ นั้น จะ ก่อ ให้ เสียหาย ต่อ ผู้ อื่น หรือ ไม่ ก็ตาม

(ฉ) ไม่ แสดง เนื้อหา ที่ นำ การ เลือก ปฏิบัติ เชื้อชาติ ชาติ กำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ ทาง สังคม ฯลฯ

อนึ่ง เนื้อหา ซึ่ง ผู้ ใช้ งาน แสดง เผยแพร่ หรือ โพ ส ภายใน เว็บไซต์ เจ้าของ เว็บไซต์ หรือ บริษัท ใน ใช้ ข้อมูล ดัง กล่าว ได้ โดย ไม่มี เงื่อนไข ไม่ ก่อ ให้ เกิด ความ เสียหาย ความ หรือ เหตุ อันตราย ประการ ผู้

 

9. การ สมัคร ใช้ บริการ การ ตอบ รับ การ ปฏิเสธ คํา ขอ ใช้ บริการ

ผู้ ใช้ งาน อาจ ขอ ใช้ บริการ ที่ นำ เสนอ โดย การ ทำ คำขอ ใช้ บริการ ต่อ ตาม แบบ และ วิธี ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ กำหนด เว็บไซต์ มี สิทธิ พิจารณา ตอบ รับ คำขอ งาน หรือ ปฏิเสธ คำขอ ก็ได้ ของ เจ้าของ เว็บไซต์ หรือ ผู้ ได้ รับ มอบหมาย จาก เจ้าของ ผู้ ใช้ งาน ผู้ ใช้ บริการ ไม่มี ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ กำหนด ไม่ เหมาะสม การ กับ ดัง กล่าว มี ข้อ สงสัย ว่า ข้อมูล ดัง กล่าว ไม่ เป็น หรือ จำเป็น อื่น ใด

 

10. ระยะ เวลา การ ใช้ บริการ

ผู้ ใช้ งาน ตกลง จะ ใช้ บริการ บน เว็บไซต์ ของ เริ่ม ตั้งแต่ วัน ที่ คำขอ ใช้ บริการ ใช้ งาน ได้ รับ การ ตอบ รับ จาก ไป จนกว่า จะ สิ้นสุด การ ให้ บริการ การ ยกเลิก การ ให้ เจ้าของ การ บอก การ ใช้ บริการ โดย ผู้ ใช้ งาน

 

11. การ ปฏิบัติ ผิด ข้อกำหนด ของ ผู้ ใช้ งาน ใน กรณี ดัง ต่อ ไป นี้

(ก) ผู้ ใช้ งาน ฝ่าฝืน ข้อกำหนด ฉบับ ฉบับ นี้ คำ รับรอง ใช้ งาน ที่ ให้ ไว้ ใน ข้อกำหนด นี้ หรือ ปฏิบัติ ใด ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ ผู้ ใช้ งาน ทราบ ว่า ทั่วไป หรือ โดย เฉพาะ เจาะจง

(ข) ผู้ ใช้ งาน ใช้ งาน เว็บไซต์ ใน วัตถุประสงค์ กฎหมาย ขัด ต่อ สงบ ของ สังคม

(ค) ผู้ ใช้ งาน กระทำ การ ใด ๆ ที่ อาจ เกิด ความ เสียหาย แก่ เว็บไซต์ เจ้าของ ใช้ งาน ราย อื่น ๆ หรือ บุคคล ภายนอก

(ง) ผู้ ใช้ งาน กระทำ การ ใด ๆ เห็น ว่า ไม่ เหมาะสม เจ้าของ เว็บไซต์ โดย ของ เจ้าของ เว็บไซต์ แต่ เพียง อาจ ดำเนิน การ ดัง ต่อ ไป นี้

(ก) ส่ง หนังสือ เตือน อย่าง เป็น ทางการ ให้ แก่ ผู้ ใช้ การ กระทำ พฤติกรรม ดัง กล่าว

(ข) ระงับ การ ใช้ เว็บไซต์ ของ ผู้ ใด ระยะ เวลา หนึ่ง โดย จะ มี ระยะ เวลา ไม่ ก็ได้ ไม่ ต้อง แจ้ง ให้ ทราบ ล่วงหน้า และ

(ค) ยกเลิก สิทธิ การ ใช้ หรือ การ เว็บไซต์ ของ งาน โดย ไม่ แจ้ง ทราบ ล่วงหน้า

ใน กรณี ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ ระงับ การ ใช้ งาน หรือ ยกเลิก ใช้ หรือ การ เข้าถึง เว็บไซต์ ตาม ข้อกำหนด ใช้ งาน รับ ทราบ และ ตกลง ว่า เจ้าของ ความ รับผิด สำหรับ ความ สูญ เสีย ความ เรียก ร้อง ความ รับผิด จ่าย ที่ เกิด จาก หรือ เกี่ยวข้อง กับ การ ดำเนิน การ ดัง กล่าว ฉบับ นี้

 

12. ความ พร้อม ใช้ งาน ของ เว็บไซต์

ผู้ ใช้ งาน ตกลง และ ทราบ ดี ว่า เจ้าของ เว็บไซต์ ใช้ งาน เว็บไซต์ ไม่ ว่า ทั้งหมด หรือ ส่วน ไม่ ว่า เป็นการ ชั่วคราว หรือ ถาวร โดย ต้อง ชดเชย ความ เสียหาย ใด ๆ ที่ ขึ้น แก่ ผู้ ใช้ กรณี ไป นี้

(ก) การ บำรุง รักษา เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ ใน ให้ ใช้ งาน เว็บไซต์ อัน รวม ถึง ไม่ จำกัด เพียง การ บำรุง แม่ ข่าย (Server Maintenance)

(ข) การ ปรับปรุง และ พัฒนา ระบบ ชุด คำ เกี่ยวข้อง การ เปิด ให้ ใช้ งาน เว็บไซต์ อัน แต่ ไม่ จำกัด เพียง การ ปรับปรุง ชุด คำ สั่ง เว็บไซต์ (Update) การ ปรับปรุง ชุด คำ สั่ง ของ ระบบ (Firmware Update)

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ ระบบ ชุด คำ สั่ง ที่ เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ ไม่ สามารถ ได้ อัน เนื่อง มา เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ คำ สั่ง นั้น ไม่ ว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ชุด คำ สั่ง นั้น อยู่ ใน ครอบครอง ของ เจ้าของ เว็บไซต์ หรือ บุคคล ภายนอก ก็ตาม

(ง) เหตุสุดวิสัย อัน รวม ถึง แต่ ไม่ จำกัด ระบบ ติดต่อ สื่อสาร ขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลิง ภัย ธรรมชาติ นัด หยุด บังคับ ใช้ หรือ กฎหมาย คำ สั่ง ของ รัฐบาล

 

13. การ ยกเว้น ความ รับผิด

ผู้ ใช้ งาน ตกลง และ ทราบ ดี ว่า นี้ หรือ ภายใน เว็บไซต์ ไม่ โดย ชัด แจ้ง หรือ โดย ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ จะ

(ก) รับประกัน ความ เสถียร ความ เชื่อถือ ได้ ความ แม่นยำ ความ สมบูรณ์ ประสิทธิผล ความ เหมาะสม กับ วัตถุประสงค์ โดย เฉพาะ เจาะจง ใช้ งาน ความ ปลอดภัย ผิด ของ เว็บไซต์

(ข) รับผิดชอบ ค่าเสียหาย ใด ๆ ที่ เกิด ขึ้น กับ ผู้ อัน รวม ถึง จำกัด เพียง ความ เสียหาย อุปกรณ์ ระบบ ที่ งาน ใช้ ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ สูญหาย ของ ข้อมูล หรือ ของ ผู้ งาน สิทธิ์ และ ชื่อเสียง ของ ผู้ ใช้ งาน ยกเว้น ความ เสียหาย เกิด จาก การ กระทำ โดย เจตนา หรือ ประมาท เลินเล่อ อย่าง ร้ายแรง ของ เจ้าของ เว็บไซต์

(ค) รับผิดชอบ ค่าเสียหาย ใด ๆ ที่ เกิด การ ผู้ ใช้ งาน เอง ไม่ ว่า ผู้ หรือ ไม่ ก็ตาม

(ง) รับผิดชอบ ค่าเสียหาย ใด ๆ ที่ เกิด กระทำ ของ บุคคล ภายนอก อัน รวม ถึง แต่ ไม่ กัด เพียง การ กระทำ ของ ผู้ ไม่ ได้ รับ เข้าถึง ข้อมูล (Hacker) อาชญากร คอมพิวเตอร์

 

14. ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา

ผู้ ใช้ งาน เข้าใจ และ รับ ทราบ ดี ว่า สิทธิ ปัญญา ทั้งปวง อัน รวม ถึง แต่ ไม่ เนื้อหา ของ เจ้าของ เว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ทางการ ค้า หรือ การ ออกแบบ ระบบ งาน ปรากฏ ใน เว็บไซต์ และ งาน ไม่ ว่า ระยะ เวลา ใด เป็น สิทธิ เด็ดขาด ของ เจ้าของ ใช้ งาน มี สิทธิ ใช้ ซึ่ง ทรัพย์สิน อย่าง เพิกถอน ได้ และ อย่าง ไม่ สามารถ โอน ได้ ตราบเท่า ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ อนุญาต ให้ ใต้ เงื่อนไข แห่ง ข้อ ด และ ไม่ ว่า ณ เวลา ใด ๆ ไม่มี ข้อ ตกลง ใด นี้ ไม่ ว่า โดย ชัด แจ้ง หรือ ที่ เป็นการ โอน สิทธิ์ ใด อัน เกี่ยว กับ ทรัพย์สิน ปัญญา ปัญญา ดัง กล่าว ให้ แก่ ผู้ ใช้ ทาง ตรง และ ทาง อ้อม

 

15. การ เก็บ รักษา ความ ลับ

ใน การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ผู้ ใช้ งาน อาจ ได้ รับ ข้อมูล จาก เจ้าของ เว็บไซต์ หรือ จาก ใด เพื่อ การ ใช้ งาน เว็บไซต์ ตาม ข้อกำหนด ยัง ไม่ ได้ มี การ เปิดเผย อย่าง ไม่มี เจตนา ให้ ถูก ทั่วไป ที่ เปิดเผย ข้อมูล ผู้ ใช้ งาน ตกลง จะ รักษา ข้อมูล หรือ ข้อมูล ที่ ได้ รับ จาก เจ้าของ เป็น ความ ลับ ไม่ ว่า จะ เป็น ข้อมูล หรือ ข้อมูล ทางการ ค้า และ ไม่ ว่า มูลค่า หรือ ไม่ ก็ตาม ไม่ พิมพ์ ประกาศ หรือ เผยแพร่ ต่อ บุคคล สาม จะ เป็นการ กฎหมาย คำ สั่ง ของ หน่วย งาน ที่ ใช้ อำนาจ ของ รัฐ หรือ หรือ ความ ยินยอม ลายลักษณ์ อักษร จาก เจ้าของ เว็บไซต์ ก่อน ล่วงหน้า

 

16. การ รายงาน ปัญหา และ พฤติกรรม

ผู้ ใช้ งาน อาจ รายงาน ปัญหา ใด ๆ จาก การ อัน รวม ถึง แต่ ไม่ จำกัด เพียง พลาด ของ เว็บไซต์ หรือ ของ ชุด คำ สั่ง ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ งาน ราย ไม่ เป็น ไป ตาม หรือ งาน ใน ลักษณะ ที่ อาจ ก่อ ให้ เกิด ความ ไม่ ต่อ ศีลธรรม อัน ดี ของ ประชาชน การ ใช้ ความ รุนแรง หรือ พฤติกรรม การ ใช้ งาน ที่ ก่อกวน ผู้ ใช้ งาน ราย อื่น บริษัท เท อ ร์ แอนด์ ล ติ้ง จำกัด 71 อาคาร จี.พี. เฮ้า ส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

17. การ ช่วยเหลือ

ใน กรณี ที่ ผู้ ใช้ งาน มี ข้อ สงสัย ข้อ สอบถาม ใช้ งาน เว็บไซต์ ผู้ ใช้ งาน สามารถ เพิ่มเติม ด้วย ตัวผู้ ใช้ งาน เอง หรือ สอบถาม บริษัท เท อ ร์ ร่า มีเดีย แอนด์ ล ติ้ง จำกัด 71 อาคาร จี.พี. เฮ้า ส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

18. การ แก้ไข เปลี่ยนแปลง

เจ้าของ เว็บไซต์ อาจ แก้ไข และ เปลี่ยนแปลง ข้อความ ใน ข้อกำหนด นี้ เวลา ใด ก็ตาม และ ไม่ ว่า ทั้งหมด ส่วน โดย เจ้าของ เว็บไซต์ จะ แจ้ง ให้ ผู้ ทราบ เมื่อ มี การ เปลี่ยนแปลง ใน แต่ละ ให้ ถือว่า ข้อ ตกลง เพิ่มเติม เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ข้อกำหนด นี้ ด้วย

 

19. ความ สัมพันธ์ ของ คู่สัญญา

โดย ที่ คู่สัญญา ทั้ง สอง ฝ่าย เข้าใจ และ ทราบ ดี ทํา ข้อ กํา หน ด ฉบับ นี้ คู่สัญญา และ พนักงาน ของ คู่สัญญา แต่ละ ฝ่าย มี ใน ฐานะ เป็น ลูกจ้าง ตาม กฎหมาย แรงงาน หุ้นส่วน กัน ตาม กฎหมาย บริษัท ใด

 

20. การ โอน สิทธิ

เว้นแต่ จะ ได้ กำหนด ไว้ เป็น อย่าง อื่น อื่น ใน ข้อกำหนด นี้ งาน ตกลง จะ ไม่ โอน สิทธิ หน้าที่ / หรือ ความ รับผิด ตาม ข้อกำหนด นี้ ให้ บุคคล ใด มิได้ รับ ความ ยินยอม เป็น ลายลักษณ์

21. การ สละ สิทธิ

การ ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ ไม่ ใช้ สิทธิ หรือ ใช้ สิทธิ ล่าช้า หนึ่ง เรื่อง ใด หรือ คราว หนึ่ง คราว มิ ให้ ถือว่า เจ้าของ เว็บไซต์ สละ สิทธิ ใน กล่าว และ การ ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ ใช้ เพียง บาง ส่วน หรือ ใน เรื่อง ใด หรือ คราว หนึ่ง คราว ใด ก็ มิ ให้ ถือว่า เป็นการ สิทธิ ใน เรื่อง อื่น ใน คราว อื่น ด้วย

 

22. การ บอกกล่าว

ผู้ ใช้ งาน ตกลง ให้ คำ บอกกล่าว หรือ หนังสือ ซึ่ง เจ้าของ แจ้ง ให้ แก่ ตน ภาย ใต้ ข้อกำหนด ถือว่า ได้ มี การ แจ้ง แก่ กัน แล้ว มี การ ส่ง ไป ยัง ผู้ ใช้ ที่ ระบุ ไว้ ใน โดย ต่อ ไป นี้ คือ

แจ้ง คำ บอกกล่าว ไว้ ณ หน้า แรก ของ เว็บไซต์

ส่ง ไป ยัง กล่อง ข้อความ ตาม บัญชี ผู้ ใช้ ของ ผู้ ใช้ งาน หรือ

ส่ง ไป ยัง ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ ผู้ ใช้ งาน ได้ ลง ทะเบียน ไว้

 

23. กฎหมาย ที่ ใช้ บังคับ

ข้อกำหนด ฉบับ นี้ ให้ อยู่ ภาย ใต้ บังคับ กฎหมาย ของ ประเทศไทย